ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เรื่องราวดีดี ที่วิทยาลัยของเรา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่

ปรัชญา
การจัดการศึกษา

“มีวินัย ใฝ่คุุณธรรม ล้ำเลิศวิชา สร้างศรัทธาชุมชน”

คือ ปรัชญาในการทำงานของวิทยาลัยการอาชีพกระนวน เพื่อนำพาสถานศึกษาสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทะิภาพและประสิทธิผล

วิสัยทัศน์

จัดการศึกษาเพื่อชุมชน สร้างคนสู่ตลาดแรงงาน ประกอบอาชีพอิสระ เน้นคุรธรรม มุ่งพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจ

“จัดการศึกษาและฝึกอบรม เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในท้องถิ่น ทั้งระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชา อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน”

ให้สอดคล้องกับสภาพเศรฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สามารถสนองความต้องการของ ท้องถิ่นตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ