โครงการเตรียมพร้อมออกฝึกประสบการณ์ สำหรัยนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 16 กันยายน 2564 วิทยาลัยการอาชีพกระนวนจัดโครงการเตรียมพร้อมออกฝึกประสบการณ์ สำหรัยนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 โดย นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี (ช่วงเช้า)