โครงการประกันรายได้ และการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การช่วยเหลือต่างๆ ในหน่วยงานภาครัฐ