โครงการเตรียมพร้อมออกฝึกประสบการณ์ สำหรัยนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ช่วงเช้า)

วันที่ 16 กันยายน 2564 วิทยาลัยการอาชีพกระนวนจัดโครงการเตรียมพร้อมออกฝึกประสบการณ์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 โดย นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี (ช่วงบ่าย)