📢📢แนะนำตัวผู้สมัคร รับเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

📌เลือกตั้งนายก อวท.
📅 วันที่ 30 กันยายน 2564
_______________________________________________
เบอร์ 1 นางสาวณัฐนิชา นิลเอี่ยม
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์ 2 นายพิสิษฐ์ จ่าไธสง
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เบอร์ 3 นางสาวอิสยาภรณ์ อาริยะเสริมสุข
แผนกวิชาการโรงแรม
เบอร์ 4 นายจิระพงษ์ อาจศรี
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เบอร์ 5 นางสาวพิยดา โพธิ์แลกุ
แผนกวิชาการบัญชี
เบอร์ 6 นายพลพล นามวิเศษ
แผนกวิชาช่างยนต์
เบอร์ 7 นางสาวพัชนี ลินแก้ว
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
_______________________________________________

เบอร์ 1 นางสาวณัฐนิชา นิลเอี่ยม แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เบอร์ 2 นายพิสิษฐ์ จ่าไธสง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

เบอร์ 3 นางสาวอิสยาภรณ์ อาริยะเสริมสุข แผนกวิชาการโรงแรม

เบอร์ 4 นายจิระพงษ์ อาจศรี แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

เบอร์ 5 นางสาวพิยดา โพธิ์แลกุ แผนกวิชาการบัญชี

เบอร์ 6 นายพลพล นามวิเศษ แผนกวิชาช่างยนต์

เบอร์ 7 นางสาวพัชนี ลินแก้ว แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร